moon.JPG  

蘇東坡的 〈水調歌頭〉...

  

 

明月幾時有?把酒問青天。
不知天上宮闕,今夕是何年。

我欲乘風歸去,唯恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
起舞弄清影,何似在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠。
不應有恨,何事長向別時圓?

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千里共嬋娟。

 

    全站熱搜

    microlnk 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()